C.Зърнево / KİLİKADI
Bugün   13 Ağustos 2020, Perşembe
 
                                                    
 
 

Google Arama Çubuğu






Kilikadı Türküsü

Döviz Kurları
                Alış                Satış

Bulgaristan Haberleri


Konsolosluklar








Linkler



Ziyaretçi İstatistikleri
Aktif Ziyaretçi 1
Bugün 30
Dün 54
Toplam Ziyaretçi 209471

ЧИТАЛИЩЕ [28.09.2010]

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна изх. №  РЕШЕНИЕ № ВА 96-ПР/2010 г.


за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда На основание чл. 93, ал. 1 , т. 2, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС Р Е Ш И Х да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „обществено обслужване /ОО/ - изграждане на читалищна сграда ”, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. Възложител: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ,адрес: ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 8, гр. Тервел.Кратко описание на инвестиционното предложение:Инвестиционното предложение /ИП/ ще бъде реализирано в УПИ № ХХХVІІ-662, кв. 33,незастроено дворно място с площ 2.247 дка по плана на с. Зърнево, общ. Тервел, обл. Добрич,общинска частна собственост.Предвижда се изграждане на читалищна сграда за обществено обслужване.Планираният УПИ № ХХХVІІ-662, кв. 33, по плана на с. Зърнево, общ. Тервел, не попада в границите на защитени зони /ЗЗ/ от мрежата Натура 2000, най-близко разположените до територията на ИП са: ЗЗ “Суха река”, с код BG 0002048, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4, и ЗЗ “Хърсовска река”, с код BG 0000106, определена съгласно чл. 6,ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.).Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 3,буква “а” и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ бр.73/2007г.) ИП подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони.Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 10, буква „б” от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.
МОТИВИ:
І. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем,производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
1. Инвестиционното предложение предвижда на площ от 2.247 дка по плана на с. Зърнево изграждане на читалищна сграда, включваща зала за 150 места
санитарни възли, компютърна зала и помещения за кръжоци по рисуване, моделиране, танци и библиотека с читалня, библиотечно хранилище, „оператор”/към компютърната зала/ ГРТ и четири складови помещения;
2. В РИОСВ - Варна, към момента на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС възложителят има процедирани ИП;
3. До момента на стартиране на настоящата процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за землището на с. Зърнево са известни и други ИП;
4. Не се предвижда изграждане и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура;
5. Територията, предмет на инвестиционното предложение, попада район с изградена техническа инфраструктура - водопроводна и електропроводна мрежа, и пътни връзки;
6. Водоснабдяването на УПИ № ХХХVІІ-662, предмет на ИП - от съществуващата водопроводна мрежа за района на с. Зърнево, съгласно предварителен договор за присъединяване към водопроводните и/или канализационни системи на „ВиК” ЕООД, гр. Добрич;
7. Съгласно предварителен договор с „Е.ОН България Мрежи” АД, гр. Добрич, бъдещият обект може да се присъедини към електроразпределителната мрежа при изграждане на необходимите съоръжения;
8. Генерираните битово-фекални отпадъчни водни количества се събират във водоплътни черпателни ями и предават за последващо третиране в съществуваща пречиствателна станция /ПСОВ/ и се заустват в дере „Ошмиенкинлик”;
9. Отделеният хумусен пласт и излишните земни маси ще се съхраняват временно в границите на планираната територия до завършване на строително-монтажните работи с цел използването им за възстановяване на терена. Строителните отпадъци ще се транспортират по маршрути, определени от кмета на община Тервел, в съответствие с въведената от общината организация до инсталации - съоръжения за последващо третиране.
10. Гореописаното ИП няма да окаже отрицателно влияние върху човешкото здраве, свързано със създаване на дискомфорт върху околната среда и хората, замърсяване ландшафта в района, както и с риск от инциденти. Всички дейности ще се осъществяват в рамките на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън границите на имота.ІІ. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
1. С реализацията на ИП ще се промени предназначението на дворно място с площ от 2.247 дка за изграждане на читалищна сграда с цел обществено обслужване;
2. Всички дейности по време на строителството ще се осъществят единствено в границите на имота и няма да излизат с влиянието си извън тях;
3. При реализацията на ИП няма да се засегнат съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически) и санитарно-охранителни зони към водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.ІІІ. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда на:
     Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките защитени зони /ЗЗ/ “Суха река”, с код BG 0002048, и ЗЗ “Хърсовска река”, с код BG 0000106, е че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните поради следните мотиви:
      Реализацията на ИП съвместно с реализацията на подобни ИП в близко разположение не е предпоставка за кумулативно въздействие върху реещи се и други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района;
      Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до намаляване числеността на птиците, предмет на  опазване в ЗЗ “Суха река”, с код BG 0002048, и ЗЗ “Хърсовска река”, с код BG 0000106;  С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 64 км от територията, анай-близката влажна зона – Черно море, е на около 72 км от територията, предмет на ИП;  Местоположението на ИП е извън границите на защитена територия, като най-близо разположената е ЗМ „Чубуклията” 14 км югозападно;
    Реализацията на ИП няма да засегне пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ “Суха река”, с код BG 0002048, и ЗЗ “Хърсовска река”, с код BG 0000106;
    ИП няма вероятност да се окаже косвено влияние върху популации на видове, чиито местообитания са предмет на опазване в ЗЗ “Суха река”, с код BG 0002048, и ЗЗ “Хърсовска река”,
    Не се очаква косвено влияние върху видове, предмет на опазване в зоните, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;
    Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ “Суха река”, с код BG 0002048, и ЗЗ “Хърсовска река”, с код BG 0000106;
    Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия. ІV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност,
вероятност, продължителност, честота и обратимост:
1. Предвид естеството на строителството въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими с обхват границите на гореописания имот;
2. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности;
3. Продължителността на въздействията е постоянна /по време на експлоатацията на ИП/, без кумулативен характер;
4. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация;
5. С реализацията на ИП не се очакват необратими въздействия.V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:
За ИП писмено са информирани кметовете на: община Тервел и с. Зърнево, а засегнатото население с обява във вестник ”Тервел”- издание на община Тервел /година V, брой 11 от 18.05.2010 г./. До момента на произнасяне по процедурата в РИОСВ – Варна, и община Тервел не са постъпилиустни или писмени възражения срещу реализацията на ИП.Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.                                                                                                                                                                                                                                                                    При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - Варна, до 14 дни след настъпване на измененията. Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ - Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.
Дата:.......................                                                                                                                                                                   Директор:
                                                                                                                                                                                            Румяна Радилова
Изготвил,
Ст. експерт „ОВОС и ЕО” - отдел “ОВОС, ЕО и ЗП”:...........................
/З.

Kaynak: www.riosv-varna.org




Geri Dön